GeolinQ
Spatial Data Management

Resultaten Grondwatermonitorput Basisregistratie Ondergrond (BRO)

IntellinQ heeft, als technologie provider, deel genomen aan één van de ketentestconsortia voor het evalueren van de registratie van Grondwatermonitoringputten (GMW) voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De consortia testen diverse registraties die deel uitmaken van het BRO-systeem. De registraties ondersteunen het aanleveren en ontsluiten van data aan het BRO-systeem via webservices. Hierdoor wordt het in de toekomst mogelijk om snel en eenvoudig data aan te leveren en op te vragen bij de BRO. 

Bron: TNO, Geologische Dienst Nederland

De BRO gaat deel uitmaken van het stelsel van basisregistraties in Nederland. De BRO gaat een eenduidige registratie vormen over de ondergrond. De BRO bestaat uit 26 registratieobjecten over onder andere metingen van de grondwaterstanden, welke grondsoort waar voor komt en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. De BRO wordt gefaseerd ingevoerd. Het GMW beschrijft de meetpunten voor grondwaterwaarneming en is een van de objecten die als eerste beschikbaar komt. Via de website www.basisregistratieondergrond.nl kunt u de meest actuele informatie over de BRO en de voortgang terugvinden. Informatie over het technisch aansluiten op de BRO vindt u op www.broinfo.nl

Resultaten ketentest met gebruik making van GeolinQ

IntellinQ maakte als technologie provider deel uit van het consortium vanwege haar GeolinQ platform, kennis van het hydrologische werkveld, datamanagement en datamanagementketens. De ketentest is voornamelijk gericht op de evaluatie van ontsluiting van de grondwatermonitoringsput (GMW) gegevens in een consortium wat door de provincie Overijssel en provincie Zeeland gecoördineerd wordt. De ketentest heeft uit twee delen bestaan. 

Technische evaluatie

Kan een consistent datamodel worden gegenereerd op basis van de BRO-GMW WSDL definitie en de onderliggende XSD’s, zijn de WSDL services met voldoende performance uit te vragen en kunnen de  resultaten via WMS, WFS, REST en data export verder verwerkt worden. Resultaten hiervan waren positief. Onderstaande afbeelding toont een deel van de test putten met deel van de attributen en interfaces.

Inhoudelijke evaluatie

 Deze vond plaats met een tweetal provincies en een adviesbureau. Hieruit bleek onder andere duidelijke behoefte aan een nul levering en mutatie leveringen zoals dit nu gebeurt voor andere basisregistraties zoals de BRK en de BAG en dat het WSDL/SOAP protocol niet goed aansluit op de kennis en ervaring van afnemende partijen. De partijen geven de voorkeur aan andere koppelvlakken zoals OGC services (WMS en WFS) of CSV. Zoals dit wel na verwerking in GeolinQ beschikbaar is. Daarnaast geven eindgebruikers aan dat alle benodigde informatie betreffende grondwater monitoringputten is aanwezig in het datamodel maar ook dat het als een complex model ervaren wordt.

Conclusie en meer informatie

De ketentest is als zeer positief ervaren. Alle ervaringen en aanbevelingen, inclusief links naar de GeolinQ evaluatie omgeving zijn beschikbaar in het 20170210 BRO-GWM evaluatierapport.