GeolinQ
Spatial Data Management

Aanleveren van netwerkgegevens en ophalen KLIC-meldingen voor netbeheerders

Het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL 1.2.1) is het standaard datamodel voor de gegevensuitwisseling tussen beheerders van kabels en leidingen en grondroerders. Het IMKL vloeit voort uit de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken (WIBON) die tot doel heeft gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen.

Alle beheerders van kabels en leidingen, ook wel de netbeheerders genoemd, moeten hun (ondergrondse) kabels en leidingen gegevens digitaal conform de WIBON beschikbaar stellen. Deze kabel- en leidinggegevens moeten volgens de IMKL 1.2.1 standaard in een GML formaat worden geleverd aan de Centrale Voorziening van het Kadaster. In deze centrale landelijke voorziening worden alle netwerken van de netbeheerders opgeslagen.

Grondroerders zijn verplicht om bij elke 'mechanische grondroering' een KLIC-Melding te doen bij het Kadaster. Het Kadaster levert op basis van de KLIC-melding de kabel- en leidinggegevens van de netbeheerders die binnen de opgegeven graafpolygoon liggen aan de grondroerder. De grondroerder is hiermee op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen in hun werkgebied zodat graafschade kan worden voorkomen.

KLIC-meldingen, die betrekking hebben op het gebied van een netbeheerder, kunnen door de desbetreffende netbeheerder opgehaald worden bij het Kadaster. De netbeheerder heeft hierdoor inzicht waar en wanneer in zijn gebied graafwerkzaamheden plaatsvinden en daarmee in de potentiele risico’s voor beschadigingen aan het netwerk.

Met GeolinQ kunnen netbeheerders direct vanuit hun bestaande assetmanagementsysteem kabel- en leidinggegevens leveren aan het Kadaster volgens de IMKL 1.2.1 standaard. Na de eerste aanlevering kunnen met GeolinQ de graafpolygonen en bijbehorende informatie uit de KLIC-meldingen in netwerk van de netbeheerder worden opgehaald bij Kadaster. De graafpolygonen van de KLIC-meldingen kunnen in GeolinQ als kaartlaag getoond worden samen met de kaartlagen van de reeds geleverde kabel- en leidinggegevens.

Direct kabel- en leidinggegevens leveren

Sinds de invoering van de WIBON in juli 2019 is de netbeheerder verplicht gegevens conform de IMKL standaard te leveren aan de Centrale Voorziening van het Kadaster. In de tijd van de WION wetgeving leverde de netbeheerder netwerktekeningen decentraal aan het Kadaster voor elke KLIC-melding. De terugkerende leverplicht voor elke KLIC-melding was voor veel netbeheerders aanleiding de levering aan het Kadaster uit te besteden aan een serviceprovider.

Met de invoering van de WIBON heeft het Kadaster het verwerken van de KLIC-meldingen overgenomen van de serviceprovider. Het Kadaster slaat de aangeleverde netwerkgegevens van de netbeheerders landelijk op. Op basis van de graafpolygoon van een KLIC-melding stuurt het Kadaster de kabel- en leidinggegevens door naar de grondroerder die de KLIC-melding heeft gedaan. Door het overnemen van de distributiefunctie door het Kadaster speelt de serviceprovider in het verwerken van KLIC-meldingen geen rol meer.

In de nieuwe situatie worden de kabel- en leidinggegevens als vectorgegevens conform IMKL in GML formaat geleverd aan het Kadaster. De kabel- en leidinggegevens worden meestal beheerd als vectorgegevens in het assetmanagementsysteem van de netbeheerder en kunnen met behulp van GeolinQ rechtstreeks geleverd worden aan het Kadaster. Leveren vanuit het assetmanagementsysteem met GeolinQ zonder tussenkomst van de serviceprovider biedt de netwerkbeheerder een aantal voordelen:

 • Datakwaliteit Door zelf vanuit het assetmanagementsysteem aan het Kadaster te leveren kunnen wijzigingen naar aanleiding van validatiefouten tijdens de aanlevering en visuele inspectie direct worden doorgevoerd in het bronsysteem. Tijdens het importeren van de netwerkgegevens in GeolinQ en bij de aanlevering aan het Kadaster worden netwerkgegevens tegen het IMKL model gevalideerd en kan het netwerk in GeolinQ worden gevisualiseerd zodat de netbeheerder ook een visuele inspectie kan uitvoeren.
 • Doorlooptijd Veranderingen in het assetmanagementsysteem kunnen direct worden aangeleverd bij de Centrale Voorziening van het Kadaster. Het aanleverproces vanuit het assetmanagementsysteem van de netwerkbeheerder wordt met GeolinQ vrijwel geheel geautomatiseerd.
 • Risicomanagement De terugmeldingen van het Kadaster bevatten graafpolygonen van het gebied waar de grondroerder werkzaamheden gaat verrichten. Met GeolinQ is direct inzichtelijk waar de netwerkbeheerder mogelijke risico’s loopt op beschadiging van het netwerk door grondroerders door graafpolygonen van de KLIC-meldingen in een GeolinQ kaartscherm te combineren met de kaartlagen van de geleverde netwerkgegevens.

Leveren aan Centrale Voorziening met GeolinQ

De meeste netbeheerders beheren hun netwerkgegevens in een assetmanagementsysteem zoals GBI, iASSET, Gisib of Obsurv. Met GeolinQ kunnen de netwerkgegevens uit deze assetmanagementsystemen omgezet worden naar het IMKL 1.2.1 model. Er zijn standaard GeolinQ koppelingen beschikbaar voor GBI en I-Asset.

Voor netbeheerders die niet beschikken over een assetmanagementsysteem kunnen de kabel- en leidinggegevens ook direct in GeolinQ op basis van IMKL worden beheerd. Er is een standaardconfiguratie beschikbaar waarin alle IMKL thema’s en objecten zoals riolen, elektriciteitskabels, waterleidingen direct kunnen worden beheerd.

Rechtstreekse levering met GeolinQ vanuit een assetmanagementsysteem aan het Kadaster vindt plaats in vier stappen:

 • Importeren van de kabel- en leidinggegevens uit het assetmanagement systeem. Tijdens de import worden de kabel- en leidinggegevens direct omgezet en gevalideerd tegen het IMKL model. Eventuele validatiefouten worden aangepast in het bronsysteem.
 • Visuele inspectie in GeolinQ; Tijdens het inlezen wordt de netwerkinformatie gevalideerd. Na inlezen kunnen de netwerkobjecten daarnaast gecontroleerd worden in het kaartscherm van GeolinQ. Elk netwerkobjecttype, zoals water-, rioolleiding, mantelbuis of mangat, is als kaartlaag beschikbaar.
 • GML export conform de IMKL 1.2.1 standaard; Door het uitvoeren van een exporttaak worden de netwerkgegevens in GeolinQ omgezet naar een GML bestand met netwerkinformatie en een XML bestand met de documenten voor levering aan het Kadaster.
 • Aanlevering, validatie en acceptatie van de aangeleverde netwerkinformatie door het Kadaster.

Het proces van levering aan het Kadaster:

Door gebruik te maken van een GeolinQ configuratie vindt het doorlopen van deze stappen vrijwel geheel geautomatiseerd plaats. Wijzingen van het netwerk kunnen direct worden doorgestuurd naar het Kadaster. Het actuele netwerk met de meest recente wijzingen zoals geleverd aan het Kadaster is beschikbaar in GeolinQ in een kaart met kaartlagen met verschillende typen netwerkobjecten.

Inzicht in werkzaamheden grondroerders met GeolinQ

De netbeheerder kan de KLIC-meldingen in haar gebied vanuit de Centrale Voorziening van het Kadaster met GeolinQ geautomatiseerd dagelijks of elk uur ophalen. Deze meldingen, conform de BMKL 2.0 standaard van het Kadaster, geven inzicht in onder andere:

 • Graafpolygoon van het gebied waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden
 • Contactgegevens van de KLIC-aanvrager
 • De aard van de geplande werkzaamheden
 • Geplande periode van werkzaamheden

De netbeheerder heeft met GeolinQ inzicht waar, op welk moment en door welke grondroerder werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit door de graafpolygonen in hetzelfde kaartbeeld als kaartlaag te combineren met de kaartlagen van het meest recent aan de Centrale Voorziening geleverde netwerk. Op basis hiervan kan de netbeheerder maatregelen nemen om risico’s van beschadiging van het netwerk te voorkomen.

Inzicht in implementatie met de WIBON Quickscan

IntellinQ levert met GeolinQ de configuratie voor koppeling tussen het assetmanagementsysteem van de netwerkbeheerder en de Centrale Voorziening van het Kadaster en de configuratie voor het ophalen van KLIC-meldingen. IntellinQ biedt daarnaast dienstverlening om met de netbeheerder de noodzakelijke veranderingen in het assetmanagementsysteem door te voeren om te voldoen aan de IMKL standaard.

De inrichting en inhoud van het gebruikte assetmanagementsysteem is maatgevend voor de wijzigingen die moeten worden doorgevoerd om rechtstreeks te leveren aan het Kadaster.

IntellinQ biedt met de WIBON Quickscan duidelijkheid door met de netbeheerder een analyse van de beschikbare bestaande kabel- en leidinggegevens in het assetmanagementsysteem uit te voeren:

 • Op welke wijze wordt het assetmanagementsysteem technisch gekoppeld met GeolinQ? Kan worden volstaan met een standaardconfiguratie?
 • Welke kabel- en leidingtypen worden in het assetmanagementsysteem beheerd?
 • In hoeverre komen de attributen van kabel- en leidingtypen in het assetmanagementsysteem overeen met de vereiste attributen van het IMKL model?
 • In hoeverre voldoen de attribuutwaarden in het assetmanagementsysteem aan de validatiecriteria en waardenlijsten van het IMKL model?
 • Welke documenten moeten vanuit het assetmanagementsysteem worden meegeleverd?

In overleg met de netbeheerder wordt vastgesteld welke activiteiten door de netbeheerder zelf worden uitgevoerd en welke activiteiten worden uitbesteed aan IntellinQ.

De WIBON Quickscan resulteert in een heldere offerte waarin de benodigde activiteiten en daarmee gepaard gaande inspanning en kosten zijn vastgelegd voor het direct aanleveren aan het Kadaster en inzicht in de KLIC-meldingen binnen uw netwerkgebied.