GeolinQ
Spatial Data Management

Beheer, koppelen en publiceren 

Voor het uitvoeren van projecten, beheren van objecten en onderzoeken worden vaak een groot aantal typen gegevens gebruikt. De wijze van inwinnen, van signalering in het veld, landmetingen tot LIDAR kunnen sterk verschillen en zo ook het formaat waarin gegevens beschikbaar zijn. Ook wordt vaak gebruik gemaakt van open datasets variërend van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), CBS gegevens tothet Actueel Hogebestand Nederland (AHN) uit PDOK. Na inwinning wordt deze data verwerkt tot geïnterpreteerde datasets. Voor efficiënt en betrouwbaar gebruik is het van belang dat selecties van gegevens eenvoudig en eenduidig beschikbaar zijn voor verschillende afnemergroepen met ieder hun specifieke relevante behoefte.  

IntellinQ biedt met GeolinQ een platform voor het integraal inwinnen, beheren en publiceren van gegevens door de configuratie van toepassingen waarmee de gegevens via kaarten, applicaties en services worden gepubliceerd. Door de integratie van het gegevens beheren en publiceren kunnen gebruikers zelf gegevens inwinnen en beschikbaar stellen aan alle afnemers.

Gegevens inwinnen 

Zowel feature data, puntenwolken, rasterdata als administratieve datasets worden ondersteund. Gegevens kunnen vanuit ASCII, Shape, LAS of GeoTIFF bestanden worden ingelezen maar ook handmatig worden ingevoerd en beheerd.

Gegevens kunnen daarnaast worden ingewonnen door databronnen te koppelen met de beschikbare services, databases en bestanden van de opdrachtgevers. GeolinQ kan de datastructuur overnemen van deze externe databronnen en de gegevens inlezen als datasets. Via geplande taken kunnen gegevens uit externe databronnen van de opdrachtgevers regelmatig opgevraagd en actueel gehouden worden. Gegevens, waarvan de omgevingsdienst zelf bronhouder is, kunnen ook in GeolinQ worden ondergebracht. Medewerkers kunnen gegevens importeren en muteren via datasets of kaarten in GeolinQ of in andere applicaties via REST of WFS-T services.

De wijze van inwinnen van gegevens en beschikbaarheid van datasets is aan verandering onderhevig. Doordat datamodellen in GeolinQ door gebruikers kunnen worden geconfigureerd zijn uitbreidingen en aanpassingen relatief eenvoudig door te voeren.

Gegevens combineren en beschikbaar stellen

Verschillende afnemerdoelgroepen, zoals opdrachtgevers en medewerkers hebben specifieke gegevensbehoeften. Met GeolinQ kan in die verschillende gegevensbehoeften worden voorzien. Met configureerbare views kunnen per doelgroep specifieke gegevensselecties worden gemaakt die direct gekoppeld zijn aan de onderliggende datasets. Door de directe koppeling van views en datasets zijn de gegevenselecties per definitie altijd actueel. Door het koppelen van datasets met referenties kunnen gegevens uit verschillende databronnen met elkaar in verband worden gebracht. 

Voor het integreren en beschikbaar stellen van de gewenste onderzoeksgegevens aan de juiste doelgroepen kent GeolinQ een aantal basis functies zoals Joins, Unions, Views en doorsnijdingen. Over deze en andere integratie functies en processen is op de pagina Views en Processen op de GeolinQ website meer informatie beschikbaar. 

Met het gebruik van deze functies kunnen afgeleide datasets worden geconfigureerd en gegevens naar de specifieke wensen van de eindgebruiker beschikbaar worden gesteld. Nieuwe onderzoeksgegevens worden direct verwerkt zodat eindgebruikers altijd de beschikking hebben over de meest actuele gegevens.

Gegevens ontsluiten

De gegevensselecties voor elke doelgroep kunnen via kaarten worden gepubliceerd. Elke gegevensselectie kan als kaartlaag met elke gewenste opmaakstijl in een kaart worden gevisualiseerd en gecombineerd worden met ander kaartlagen zoals bijvoorbeeld PDOK WMS services. Gebruikers kunnen in kaarten tekenen, tekst toevoegen en het resultaat exporteren. Geconfigureerde kaarten worden gepubliceerd via applicatieservices. Zie voor meer informatie: Applicatieservices.

Kaarten kunnen vanzelfsprekend ook, via een tablet, op locatie gebruikt worden. Geregistreerde gegevens kunnen zo met de werkelijke situatie worden vergeleken. Constateringen tijdens de inspectie, bijvoorbeeld ontbrekende gegevens of gegevens die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kunnen direct worden aangepast.

Voor doelgroepen die gebruik willen maken van eigen viewers en applicaties kunnen gegevensselecties uit GeolinQ ook via OGC Web Map Services (WMS) en Web Feature Services (WFS), via de REST API en via export in verschillende bestandsformaten beschikbaar gesteld worden.