GeolinQ
Spatial Data Management

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties in Nederland en gaat een eenduidige registratie vormen voor de ondergrond. De BRO bestaat uit 26 registratieobjecten over onder andere metingen van de grondwaterstanden, grondsoorten en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. De BRO wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd.

Bron: TNO, Geologische Dienst Nederland

TNO is bronhouder van de BRO en gaat de registratieobjecten via WSDL services beheren en aanleveren. Een klein aantal registratieobjecten van de BRO is reeds in productie:

BRO Registratieobject
BRO-CPT Geotechnisch sondeeronderzoek
BRO-GMW Grondwatermonitoringput
BRO-BHR Bodemkundige boormonsterbeschrijving

IntellinQ heeft voor de BRO-GMW en BRO-BHR een ketentest uitgevoerd.

Bronhouders leveren gegevens aan voor de BRO via het BRO bronhoudersportaal. De BRO gegevens worden via een WSDL koppeling aangeleverd op basis van een XSD schema. Afnemers kunnen gegevens uit de BRO opvragen eveneens via een WSDL koppeling. GeolinQ maakt het mogelijk om BRO gegevens via WSDL aan te leveren en af te nemen.

Aanleveren BRO gegevens

De BRO gegevens worden in het Bronhoudersportaal geregistreerd via een WSDL interface. Een WSDL interface is een service die is beschreven via de Web Service Description Language (WSDL) en waarmee BRO gegevens via een XML bericht kunnen worden geregistreerd. Via het Bronhoudersportaal wordt het registreerde BRO gegevens doorgeleverd aan de landelijke BRO voorziening welke door TNO wordt verzorgd.

In het WSDL bestand is de interface met het Bronhoudersportaal beschreven en de XSD beschrijft de datastructuur van de te registreren BRO gegevens. In GeolinQ kan de datastructuur van een BRO registratieobject op basis van een XSD worden gegenereerd en gekoppeld worden aan de WSDL interface. Op basis van het gegenereerde BRO model kan via de WSDL een request worden gedaan om de gegevens voor een registratieobject te registreren. De WSDL interface antwoordt met een reponse of de registratie al dan niet is gelukt.

De BRO gegevens zijn doorgaans bij de bronhouders in andere formaten (ESRI Shape file of Excell sheets) beschikbaar dan het gewenste BRO formaat voor het registratieobject. De beschikbare BRO gegevens kunnen in GeolinQ worden ingelezen en eventueel verder worden beheerd. Het BRO model voor het registratie wordt in GeolinQ gegenereerd op basis van de XSD die het model van het BRO registratieobject beschrijft. Met views en unions wordt het BRO model inclusief de waardenlijsten aan het bestaande informatiemodel van de bronhouder gekoppeld.

Afnemen BRO gegevens

Afnemers kunnen via de BRO afgiftewebservice met behulp van een WSDL interface gegevens voor een BRO registratieobject ophalen. Evenals bij het aanleveren van de BRO gegevens wordt in GeolinQ de datastructuur van het BRO registratieobject gegenereerd op basis van de XSD van de WSDL interface. Via de WSDL service van de afgiftewebservice kan een request worden gedaan om BRO gegevens op te halen. Via een response worden gegevens via de WSDL aangeleverd en opgeslagen in GeolinQ.

De aangeleverde BRO gegevens kunnen verder worden ontsloten in GeolinQ. Met views en unions kunnen BRO samengevoegd worden of worden gekoppeld aan eigen gegevens om de specifieke informatiebehoefte van de eindgebruiker te voorzien. Via OGC services, een databasekoppeling, downloads of de client portal kunnen de BRO gegevens aan de eindgebruiker ter beschikking worden gesteld.

Neem contact met ons op voor informatie met betrekking tot de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de BRO en de ondersteuning van GeolinQ.